اخبار متحرک

شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه‌های دینی

1

عباسعلی

اخوان فاضل

2

علیرضا

باقری شاهزاده

3

علی

اکبری

4

احمدرضا

ریاضیات

5

پیمان

صفیری

6

اله مراد

فرهمند پور

7

فرهاد

مشاوری

8

مرتضی

نیکبخت نصرآبادی

9

محمدرضا

آرین

10

جلیل

آزمون

11

راضیه

احمدیان

12

عنایت اله

اخگر

13

علیرضا

بیگانه

14

اکبر

حاجی عرب

15

مهدی

خضری

16

علی اصغر

رئیسی

17

حسین

ساربان

18

امین

عسگری

19

وحید

کهلانی

20

فرشاد

منعمیان

21

اباذر

مهیمن

22

حسین

موئدزفره

23

ابتین

میرطالبی

24

عبدالمجید

نادری

25

حمید

کریمی

راهبردهای فرهنگی امام راحل (قدس سره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

1

عباسعلی

اخوان فاضل

2

علیرضا

باقری شاهزاده

3

علی

اکبری

4

مرتضی

نیکبخت نصرآبادی

5

سید مجید

حسینی

6

علیرضا

حیدری

7

حسین

ساربان

8

امین

عسگری

9

اسفندیار

مرادی

10

حسنعلی

موسایی

تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی

1

اکبر

حاجی عرب

2

سید مجید

حسینی

3

علیرضا

حیدری

4

حسین

ساربان

5

امین

عسگری

6

اسفندیار

مرادی

7

حسنعلی

موسایی

تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی

1

حسین

انصاری مقدم

2

علیرضا

باقری شاهزاده

3

علی

اکبری

4

پیمان

صفیری

5

علیرضا

بیگانه

6

اکبری

حاجی عرب

7

سید مجید

حسینی

8

علیرضا

حیدری

9

علی اصغر

رئیسی

10

حسین

ساربان

11

امین

عسگری

12

عباس

فیض بخش

13

وحید

کهلانی

14

اسفندیار

مرادی

15

حسنعلی

موسایی

16

عبدالمجید

نادری

17

علی

نقی ها

18

حمید

کریمی

مهدویت و فرهنگ انتظار (انقلاب اسلامی و فرهنگ مهدویت)

1

سید مسعود

حسینی نسب

2

اکبر

سعیدی زاده

3

پیمان

صفیری

4

جلیل

آزمون

5

علیرضا

بیگانه

6

سید مجید

حسینی

7

علیرضا

حیدری

8

مهدی

خضری

9

علی اصغر

رئیسی

10

حسین

ساربان

11

امین

عسگری

12

وحید

کهلانی

13

اسفندیار

مرادی

14

فرشاد

منعمیان

15

حسین

موئدزفره

16

حسنعلی

موسایی

17

علی

نقی ها

18

حمید

کریمی

نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه

1

­­

جلیل

آزمون

2

سید مجید

حسینی

3

علیرضا

حیدری

4

مهدی

خضری

5

علی اصغر

رئیسی

6

حسین

ساربان

7

امین

عسگری

8

عباس

فیض بخش

9

وحید

کهلانی

10

فرشاد

منعمیان

11

حسین

موئد زفره

12

حسنعلی

موسایی

نظام مدیریت اسلامی

1

محمدرضا

آرین

2

جلیل

آزمون

3

علیرضا

بیگانه

4

اکبر

حاجی عرب

5

سید مجید

حسینی

6

علیرضا

حیدری

7

علی اصغر

رئیسی

8

حسین

ساربان

9

امین

عسگری

10

وحید

کهلانی

جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه‌های مقابله با آن

1

جلیل

آزمون

2

علیرضا

بیگانه

3

اکبر

حاجی عرب

4

سید مجید

حسینی

5

علیرضا

حیدری

6

مهدی

خضری

7

علی اصغر

رئیسی

8

حسین

ساربان

9

امین

عسگری

10

عباس

فیض بخش

11

وحید

کهلانی

12

فرشاد

منعمیان

13

حسین

موئد زفره

14

حسنعلی

موسایی

15

حمید

کریمی

جریان‌شناسی سیاسی و فرهنگی

1

جلیل

آزمون

2

اکبر

حاجی عرب

3

سید مجید

حسینی

4

مهدی

خضری

5

حسین

ساربان

6

امین

عسگری

7

عباس

فیض بخش

8

وحید

کهلانی

9

فرشاد

منعمیان

10

حسین

موئدزفره

بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور

1

جلیل

آزمون

2

اکبر

حاجی عرب

3

سید مجید

حسینی

4

علیرضا

حیدری

5

مهدی

خضری

6

رسول

رئیسی

7

علی اصغر

رئیسی

8

حسین

ساربان

9

ستاره

صنعتی زاده

10

عباس

فیض بخش

11

وحید

کهلانی

12

فرشاد

منعمیان

13

حمید

کریمی

مشاهده 831 مرتبه